Vedtægter

Generelt om vedtægter

Vedtægter regulerer udadtil forholdet mellem vandforsyningen og andre juridiske personer, dvs. selskabets formål og medlemmernes hæftelse, rettigheder og pligter mv., og indadtil forholdet mellem medlemmerne vedr. det økonomiske ansvar, regnskabs- og budgetforhold, bestyrelseskompetence, generalforsamling, vedtægtsændringer og selskabets opløsning.

Vedtægterne er en intern sag imellem interessenterne i vandværket og skal vedtages på generalforsamlingen. Vedtægten skal ikke forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse med mindre kommunen er økonomisk garant.

Vedtægterne skal alene indeholde bestemmelser om selve selskabet, medens alle bestemmelser vedrørende levering af vand findes i regulativet. Hvis der er uoverensstemmelse mellem regulativets- og vedtægternes bestemmelser er det regulativet, der gælder, idet det er udarbejdet med hjemmel i vandforsyningsloven og dermed har gyldighed svarende til dansk lovgivning.

 

Vedtægter for Blovstrød Vandværk

Blovstrød Vandværks vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 15. juni 1914,og sidst ændret på generalforsamling den 11. marts 1998.


§1 Navn og hjemsted

Selskabet er stiftet den 15. juni 1914, er et interessentselskab, hvis navn er I/S Blovstrød Vandværk.
Selskabet har hjemsted i Allerød Kommune.


§2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.


§3 Interessenter

Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive interessent i selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder,
der er interessenter, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.


§4 Interessenternes rettigheder og forpligtelser

Selskabets interessenter har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i
vandværkets regulativ.
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter interessenterne personligt, direkte og solidarisk.
Interessenterne hæfter indbyrdes solidarisk i forhold til det antal ejendomme, som interessenten ejer.
Enhver interessent er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
Såfremt en interessent overdrager sin ejendom, er interessenten - ved dødsfald interessentens dødsbo-forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer overdrages selskabets vedtægter, regulativ og takstblad og at ejerskiftet meddeles vandværket.


§5 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet udover ved ejerskifte kan ske i tilfælde af ophør af vandforbrugende
virksomhed ved nedrivning, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Ved udtræden af selskabet afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen. Eventuelle omkostninger hertil afholdes af interessenten.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.


§6 Levering til ikke-interessenter

Institutioner eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være interessenter, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand.
Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ.

Bestyrelsen fastlægger i hver tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.


§7 Generalforsamling

OrdinÆr generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen at marts måned.

Indkaldelsen til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med 14 dages varsel vedsærskilt meddelelse til hver enkelt interessent eller ved annoncering i en lokal avis med angivelse af dagsorden.

På ordinære generalforsamling foretages følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget og takstblad for det kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være opfært på dagsordenen, og skal derfor afgives til bestyrelsen senest den 25. januar.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 50 interessenter fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelse af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referatet, og underskrives af dirigenten.

Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, som vedkommende ejer. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt, men et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere en stemme ved fuldmagt.

Enhver interessent kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til stk. 6 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelse afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettige er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2. måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§8 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt interessenterne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, en 1'suppleant og en 2'suppleant, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen. Suppleanten indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen har ansvaret for vandværkets daglige drift, og kan inden for det godkendte budgets rammer ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelse og opstille årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og beslutninger indføres i referat.


§9 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med kassereren eller to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift i henhold til bestyrelsens forretningsorden.


§10 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget ekstern revisor. årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


§11 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt det vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne ved oprettelse af et nyt selskab, ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse.

Opløsningen skal besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.


§12 Ikrafttrædelse.

Selskabets vedægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 15. juni 1914, og sidst ændret på generalforsamling den 11. marts 1998.