Ledningsoplysninger

Alle, som skal udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Danmark, skal forespørge i Ledningsejerregistret LER, inden gravearbejdet sættes i gang. Det er graveaktørens opgave at sikre, at gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger.

Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i og LER sender automatisk en forespørgsel om ledningsoplysninger til vandværket, hvis vandværket har ledninger inden for graveområdet.

Vandværket sender dig derefter ledningsoplysninger til din mail.

En graveforespørgsel er ikke en gravetilladelse. Gravetilladelser skal indhentes hos den relevante vejmyndighed, dvs. Vejdirektoratet eller kommunens vejafdeling.

Ledningsanlæg er registreret på baggrund af digitalisering af ældre planer, opmåling i marken og de markerede brønde og ventiler på grundkort. Det betyder, at der kan være forskel i nøjagtigheden af de registrerede data. Har du brug for stor nøjagtighed, så kontakt Blovstrød Vandværk på bvv@mail.dk.

Du er også velkommen til at kontakte vandværket, hvis du har spørgsmål til ledningsoplysningerne.

Oplysninger om private stikledninger og brønde på private arealer finder du i kommunens byggesagsafdeling. I Allerød Kommune kan du se elektronisk indscannet materiale om byggesager på denne adresse http://www.alleroed.dk/borger/Bolig_Byggeri_Flytning/Byggeri/Byggesagsarkiv.aspx

 

Blovstrød ledningsplan

Kortet er tegnet ingeniør P. Chr. Rasmussen i 1913 til brug for opførslen af byens vandværk.